Privacy and cookie statement

Verwerkingsverantwoordelijke


In het kader van de bedrijfsactiviteiten van BT Makelaars worden persoonsgegevens verwerkt. Voor al deze verwerkingen is BT Makelaars de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

BT Makelaars B.V.
KVK nummer 67663338
Boeingavenue 202 1119 PN Schiphol-Rijk
info@btmakelaars.nl
020- 3166166

BT Makelaars vindt uw privacy erg belangrijk. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonsgegevens verwerken, via deze privacyverklaring.
 • Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, mocht toestemming verplicht zijn.
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens


U heeft de volgende rechten:

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht om uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming altijd eenvoudig intrekken.
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

Wanneer u gebruik wenst te maken van één van deze rechten, kunnen wij u vragen om u te identificeren. Wij vragen deze gegevens op om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wilt u weten welke gegevens wij van u hebben, stuur ons dan per brief of e-mail uw verzoek. Ook als u gegevens wilt wijzigen, verwijderen, of van een van de andere rechten gebruik wil maken, stuur dan een gemotiveerde brief of e-mail naar info@btmakelaars.nl. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter met twee maanden worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacy rechten of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan binnen de eerste maand op de hoogte stellen. 

Hoe kunt u een klacht indienen?


Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl tel. 0900-2001201).

Hoe lang bewaart BT Makelaars de gegevens?


BT Makelaars bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. In onderstaand schema is te vinden hoe lang dit is. Een aantal gegevens bewaren wij langdurig omdat wij gedurende die periode aansprakelijk kunnen worden gesteld voor beroepsfouten.
De gegevens waaruit blijkt dat wij de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) hebben uitgevoerd, bewaren wij 5 jaar.

Bij bedrijfspanden


U wilt uw bedrijfspand verkopen, verhuren of laten taxeren en geeft daarbij opdracht aan BT Makelaars:
– U wilt uw bedrijfspand verkopen. Zie 4.
– U wilt uw bedrijfspand verhuren. Zie 5.
– U wilt een bedrijfspand laten taxeren. Zie 3.

U wilt een bedrijfspand kopen of huren en geeft daarbij opdracht aan BT Makelaars:
– U wilt een bedrijfspand kopen. Zie 6.
– U wilt een bedrijfspand huren. Zie 7.

Als u op zoek bent naar een bedrijfspand en u heeft hiervoor niet BT Makelaars via een opdracht ingeschakeld dan zijn de volgende situaties mogelijk:
– U wilt vrijblijvend op de hoogte gehouden worden van het aanbod van BT Makelaars. Zie 2.
– U wilt zelfstandig of met uw eigen makelaar een bedrijfspand voor koop of huur bezichtigen welke via BT Makelaars wordt aangeboden. Zie 1.
– U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand kopen dat via BT Makelaars wordt aangeboden. Zie 8.
– U wilt zelfstandig of met behulp van uw eigen makelaar een bedrijfspand huren dat via BT Makelaars wordt aangeboden. Zie 9.

1. U wilt een bedrijfspand bezichtigen wat via de BT Makelaars wordt aangeboden


In dit contact maakt BT Makelaars bezichtigingsafspraken, geeft BT Makelaars u een goed beeld van het bedrijfspand en legt BT Makelaars vast wat uw mening is van dit pand. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

1 jaar

Datum van bezichtiging en uw mening over de woning, het bedrijfspand of het agrarisch vastgoed.

a

1 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

a

1 jaar

Ontvangers van gegevens

a Verkoper of verhuurder van pand

2. U wilt vrijblijvend door BT makelaars op de hoogte gehouden worden van het aanbod


Het doel van dit contact is dat BT Makelaars u op de hoogte brengt van mogelijk voor u interessante bedrijfspanden. Dit gebeurt tot het moment dat u aangeeft geen behoefte meer te hebben aan deze service. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij
BT Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Het zoekprofiel waarin uw woonwensen zijn opgenomen. Op basis van het zoekprofiel kan een aanbod worden samengesteld.

 geen

Tot intrekking van toestemming

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

 geen

Tot intrekking van toestemming

3. U wilt een taxatie van een bedrijfspand laten uitvoeren en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld


Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

 a

20 jaar

Gegevens van uw woning, bedrijfspand of agrarisch vastgoed om de waarde te bepalen.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

 geen

20 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

Validatie instituut op taxaties.

4. U verkoopt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld


Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, inzicht te krijgen in de waarde van en belangstelling voor uw pand, belangstellenden rond te leiden en namens u te onderhandelen en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, bedrijfsnaam, adres en overige contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verkoop.

 geen

3 jaar

De datum van aanmelding van het pand en de periode dat het pand te koop staat of heeft gestaan.

geen

20 jaar

De omschrijving en kenmerken van het pand zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens, foto’s en video’s van het pand.

 

Indien dit met BT Makelaars is afgesproken worden bovenstaande gegevens bekend gemaakt op funda, andere vastgoed websites en op de website van BT Makelaars. Dit gebeurt voor promotie van uw bedrijfspand en worden daar tot maximaal 1 jaar na de transactie getoond.

geen

20 jaar

De reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners de UBO) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder het vaststellen van uw identiteit.

a

20 jaar

Wanneer het pand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

Notaris, koper, aankoopmakelaar

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

5. U verhuurt uw bedrijfspand en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld


Het doel van dit contact is om in opdracht van u promotie te maken voor uw bedrijfspand, belangstellenden rond te leiden, inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid van de potentiële huurder en voor u een goede huurovereenkomst op te stellen. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

De reden van verhuur.

 geen

3 jaar

De omschrijving en kenmerken van het object zoals de huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en foto’s en video’s.

geen

20 jaar

De eisen die u stelt aan de huurder.

a

20 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de vaststelling van de identiteit van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

Huurder

6. U bent op zoek naar een bedrijfspand om aan te kopen en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld


Het doel van dit contact is om in opdracht van u, een voor u een passend bedrijfspand te vinden, namens u de onderhandelingen uit te voeren en de transactie te begeleiden. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

b

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs. De reden van koop.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

b

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw financieringsmogelijkheden.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners de UBO) vastgesteld en vastgelegd.

a

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de identiteitsvaststelling van de tekenbevoegde. Deze gegevens worden ook aan de verkopende makelaar en de notaris verstrekt.

c

20 jaar

Wanneer het bedrijfspand is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum.

geen

20 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

b

Verkoper en verkoopmakelaar

c

Notaris, verkoper, verkoopmakelaar

7. U bent op zoek naar een huurpand en u heeft hiervoor BT Makelaars ingeschakeld


Het doel van dit contact is om in opdracht van u een geschikt bedrijfspand te vinden met een passend huurcontract. Daarbij stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Het zoekprofiel waarin uw huisvestingswensen zijn opgenomen.

 geen

3 jaar

Gegevens over uw huidige huisvesting zoals de koop- en huurprijs.

 geen

3 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Indien met u afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een huurprijs te betalen.

 geen

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als de verhuurder een huurderstoets eist. Deze toets is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de vaststelling van de identiteit van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

 geen

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

Verhuurder

8. U wilt een bedrijfspand kopen wat via BT Makelaars wordt aangeboden


U wilt een bedrijfspand kopen wat via BT Makelaars wordt aangeboden. Voor dit contact staat BT Makelaars met u en eventueel uw makelaar in contact in verband met het biedingsproces. Daarna voert BT Makelaars de voorbereidende activiteiten uit voor het koopcontract en de overdracht. In dit contact stelt BT Makelaars ook uw identiteit vast. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, organisatienaam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw mening over het aangeboden pand.

a

3 jaar

Gegevens over de biedingen.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn als een wettelijke toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners de UBO) vastgesteld en vastgelegd.

c

5 jaar

Indien met de verkoper afgesproken, gegevens ter vaststelling van uw mogelijkheden om een koopprijs te betalen of aan andere eisen van de verkoper te voldoen. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verkoper.

a

3 jaar

Gegevens die nodig zijn om het koopcontract op te stellen, waaronder de vaststelling van de identiteit van de tekenbevoegde.

b

20 jaar

Wanneer de woning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum en ook postcode van het vorig huisvestingsadres van de koper.

geen

3 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

a

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

a

Verkoper

b

Notaris, koper, aankoopmakelaar

c

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

9. U wilt een bedrijfspand huren wat via BT Makelaars wordt aangeboden


U wilt een bedrijfspand huren wat via BT Makelaars wordt aangeboden. Het doel van dit contact is om vast te stellen of u aan de eisen van de verhuurder voldoet en om namens de verhuurder het huurcontract voor te bereiden. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gegevens

Verstrekking mogelijk aan

Bewaartermijn bij BT Makelaars

Uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres.

a

20 jaar

Uw eisen aan de huisvesting.

a

3 jaar

Gegevens om vast te stellen dat u aan de eisen van de verhuurder voldoet. Dit is een gerechtvaardigd belang van de verhuurder.

a

 5 jaar

Gegevens die nodig zijn als een toets moet worden uitgevoerd in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Hierbij wordt ook de identiteiten van de uiteindelijke eigenaar (Ultimate Beneficial Owners) vastgesteld en vastgelegd.

b

5 jaar

Gegevens die nodig zijn om het huurcontract op te stellen, waaronder de vaststelling van de identiteit van de tekenbevoegde.

a

20 jaar

Overige informatie die u aan BT Makelaars verstrekt.

a

3 jaar

 

Ontvangers van gegevens

Rol

a

Verhuurder

Verantwoordelijke

b

FIU (Financial Intelligence Unit – Nederland)

Verantwoordelijke

Beveiliging


Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is, en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de EU.

Wij werken zoveel mogelijk digitaal, oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Cookieverklaring (aanvullingen op )


Anonimiseren

Wij kunnen persoonsgegevens, die wij door het gebruik van de website verkrijgen, anonimiseren. Dit betekent dat de door ons oorspronkelijk verkregen persoonsgegevens zodanig anoniem zijn gemaakt, dat de betrokkene niet meer identificeerbaar is aan de hand van deze gegevens. De gegevens zijn daarom geen persoonsgegevens meer hieraan zijn dan ook geen privacy risico’s verbonden.

Voor het anonimiseren van gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Door middel van deze geanonimiseerde gegevens kunnen wij namelijk statistisch onderzoek doen en onze website verbeteren.

Google analytics

Aanvulling op tekst: Voor meer informatie verwijzen wij door naar de privacyverklaring van Google.

Social media buttons

Op onze website maken wij gebruik van social media buttons, welke u doorleiden naar de social media platforms. De buttons zijn werkzaam vanwege stukjes code welke afkomstig zijn van de social medianetwerken. Als u wilt weten wat de social media platforms doen met uw persoonsgegevens, lees dan de desbetreffende privacyverklaring:   

Gebruik cookies


Op onze website gebruiken wij cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat (zoals PC, tablet of smartphone) van de websitebezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. Wij en derde partijen gebruiken cookies om:  

 • functionaliteiten van de website mogelijk te maken (technische en functionele cookies);
 • het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website gebruiksvriendelijker te maken (analytische cookies);
 • gepersonaliseerde advertenties te kunnen laten zien (marketing cookies). 

Deze cookies verzamelen de volgende gegevens van u:

 • IP-adres
 • Cookie-ID
 • Applicatie- en klikgedrag
 • Referrer-URL

Wanneer u onze website bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen wij, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om uw akkoord voor het gebruik van cookies. 

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.btmakelaars.nl

In- en uitschakelen van cookies

In uw webbrowser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer u hiermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw browser. Let op, veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voor het verstrijken van de houdbaarheidsdatum. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Klacht indienen

Als u vragen heeft, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze verklaring. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met u. Als u echter vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens om een klacht in te dienen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

BT Makelaars heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact


BT Makelaars
KVK nummer 67663338
Boeingavenue 202

1119 PN Schiphol-Rijk
info@btmakelaars.nl
020-3166166